Třebichovická olšinka

Přírodní památka Třebichovická olšinkabledule jarní (Leucojum vernum)


Území o rozloze 0,63 ha se nachází pod západním svahem Vinařické hory.
Předmětem ochrany v lokalitě celé přírodní památky (PP) jsou vlhkomilná společenstva s výskytem vrkoče útlého (Vertigo angustior) , bledule jarní (Leucojum vernum) a dalších chráněných druhů. Předmětem ochrany jsou také typické porosty údolních jasanovo-olšových luhů.

Ochrané pásmo PP je do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

09 TO.jpg

mapa TO.jpg

Jen s předchozím souhlasem kompetentního orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce Třebichovická olšinka vykonávat tyto činnosti:

* vjíždět do zvláště chráněného území s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků při jejich řádném obhospodařování v rámci plánu péče a při výkonu služby orgánů státní správy, orgánů obrany státu, požární ochrany, zdravotní a veterinární služby,
* provádět vodohospodářské úpravy,
* měnit plochy, kultury pozemků a způsob jejich využití,
* zavádět intenzivní chovy zvěře,
* tábořit a rozdělávat oheň,
* pořádat hromadně organizované sportovní nebo společenské akce,
* přisévat kulturní trávy,
* stavět, rekonstruovat, přemisťovat myslivecká zařízení všeho druhu,
* využívat pozemky způsobem, který by nepříznivě měnil vlastnosti dochovaného přírodního prostředí (narušovat abiotické i biotické prvky prostředí) s výjimkou hospodaření podle schváleného plánu péče,
* rušit záměrně volně zde žijící živočichy nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje a prostředí.

Vyhledat v textu

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

 

 

covid portal.png

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 263

Návštěvnost stránek

217244