POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 1. června 2020 od 18.15 hodin ve velkém sále

 

Program zasedání:

1.        Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

2.        Rozpočtové opatření č. 3/2020

3.        Dodatek ke směrnici PODROZVAHA

4.        Soupis pohledávek za poplatek za odpad za roky 2012 – 2015 a jejich přeúčtování na podrozvahový účet 905

5.        Schválení příspěvku na činnost obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy

6.        Schválení návrhu závěrečného účtu bez výhrad za r. 2019

7.        Schválení účetní závěrky 2019

8.        Kupní smlouva č. parc. 7

9.        Smlouva o budoucí smlouvě č. parc. 1246/3

10.     Různé

-    informace o Změně územního plánu Třebichovice č. 6