POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 29. března 2021 od 18.15 hodin ve velkém sále

 

Program zasedání:

1.        Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

2.        Rozpočtové opatření č. 2/2021

3.        Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (Fimorek spol. s r.o.)

4.        Dodatek ke smlouvě – pronájem pohostinství – snížení nájmu

5.        Schválení příspěvku na činnost obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy

6.        VZMR – výměna kotlů v BD 107

7.        VZMR – oprava chodníku

8.        VZMR – PD místní komunikace Rovina

9.        Volba předsedy finančního výboru

10.     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

11.     Různé