POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

 

v pondělí 21. prosince 2020 od 18.15 hodin ve velkém sále

 

 

Program zasedání:

1.        Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

2.        Rozpočtové opatření

3.        Rozpočet pro rok 2021

4.        Střednědobý rozpočtový výhled

5.        Plán práce pro finanční výbor na r. 2021

6.        Plán práce pro kontrolní výbor na r. 2021

7.        Aktualizace cen Přílohy č. 1 ke smlouvě o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
od fyzických osob

8.        Vyjádření ke stanovisku Spolku Třebichovice

9.        Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (Fimorek spol. s r.o.)

10.     Stanovení ceny za hřbitovní služby od 1. 1. 2021

11.     Smlouva o vytvoření a provozu internetových stránek (Galileo Corporation s.r.o.)

12.     Smlouva o budoucím provozování vodovodu (investor, VKM, a.s., Středočeské vodárny, a.s., obec)

13.     Různé