MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 

Plán odezvy orgánů obce Třebichovice na vznik mimořádné události je zpracován v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, který poskytl obci Třebichovice metodickou pomoc při zpracování plánu.

 Přehled možných ohrožení 

Na základě zpracované analýzy rizik Havarijního plánu Středočeského kraje je obec Třebichovice ohrožena těmito typy mimořádných událostí:

  • únik nebezpečných látek nebo explosivních a výbušnin při přepravě;
  • přívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území ČR nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků);
  • vichřice či tornáda;
  • požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura);
  • dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a plynu;
  • narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů pitné vody).

???

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE
A JAK POMOCI
SOBĚ NEBO BLÍZKÝM V PŘÍPADĚ BĚŽNÉHO OHROŽENÍ ČI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

▼▼▼