Rozpočet

 Od roku 2018 údaje o plnění rozpočtu a rozpočtových opatření přesunuty na úřední desku do části

 "Obec rozpočet 2018, 2019.....".

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 byl schválen ZO dne 22. 12. 2014

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy celkem

5 646 100,00

5 684 206,75 

Odvádění a čištění odpad. vod

6 500,00

0,00 

Tělovýchovná činnost

 

100,00 

Bytové hospodářství celkem

247 740,00

235 229,00 

Nebytové hospodářství celkem

60 000,00

74 700,00 

Pohřebnictví celkem

15 000,00

24 075,00 

Prodej zboží

 

25,00 

Pronájmy pozemků celkem

500,00

660,00 

Příjmy z prodeje pozemků

 

3 885,00 

Třídění odpadů celkem

85 600,00

93 826,00 

Příjmy z poskytování služeb 

 

3 000,00 

Příjmy z vlastní čin. nespec. 

 

8 897,00 

Přijaté pojistné náhrady 

 

13 467,00 

Příjmy z úroků 

 

352,80 

Převody z rozpočtových účtů 

 

78 000,00 

Příjmy celkem

6 061 440,00

6 220 423,55 

     

 

 

 

Výdaje

 Plán

 Skutečnost

Silnice celkem

300 000,00

18 150 

Dopravní obslužnost celkem

90 000,00

102 493,80 

Pitná voda

 

81 980,80 

Kanalizace celkem

270 000,00

207 390,92 

Mateřské školy celkem

60 000,00

60 000,00 

Knihovnictví celkem

37 000,00

36 609,00 

Kultura celkem

200 000,00

278 723,00 

Kulturní památky celkem

15 000,00

0,00 

Rozhlas celkem

3 600,00

540,00 

Zachování a obnova kult. památek

 

9 000,00 

Tělovýchova celkem

80 000,00

65 219,00 

Využití volného času dětí a ml. celkem

31 000,00

2 359,00 

Bytové hospodářství celkem

1 285 140,00

142 326,00 

Nebytové hospodářství celkem

72 100,00

37 453,78 

Veřejné osvětlení celkem

165 000,00

70 573,00 

Pohřebnictví celkem

100 000,00

31 806,50 

Územní plánování celkem

70 000,00

13 000,00 

Kom. služby a územ. rozvoj celkem

1 011 000,00

1 184 063,05 

Nebezpečné odpady celkem

20 000,00

10 988,90 

Komunální odpady celkem

400 000,00

400 936,50 

Ostatní odpady celkem

200 000,00

190 157,00 

Veřejné prostranství celkem

1 295 000,00

739 562,10 

Krizové situace celkem

10 000,00

 

Dary obyvatelstvu

 

5 000,00 

Bezpečnost a pořádek v obci  celkem  

105 000,00

64 869,00 

Zastupitelstvo celkem

630 000,00

572 760,00 

Místní správa celkem

1 430 600,00

2 144 448,09 

Příjmy z finančních operací

 

142,80 

Převody vlast. rozpočt. účtům

 

78 000,00 

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

 

47 500,00 

Výdaje celkem

7 880 440,00

6 563 443,24 

 

 

 

Financování

 

 

Úspory z minulých let

2 638 000,00

1 161 455,69 

Uhrazené splátky půjčených prostředků (úvěry)

-819 000,00

- 818 436,00 

Financování celkem

1 819 000,00

343 019,69 

 

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2014 byl schválen ZO dne 9.12.2013

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy celkem 6 031 830,00   5 601 540,35
Nedaňové příjmy         511 426,14
Kapitálové příjmy        325 237,00
Ostatní neinvest. transfery        325 952,25
Odvádění a čištění odpad. 6 500,00            0
Bytové hospodářství 249 000,00     535 582,00
Nebytové hospodářství 54 000,00        61 600,00 
Pohřebnictví celkem 10 000,00          37 952,00 
Komunální služby a územní rozvoj          72 227,00
Třídění odpadů celkem 70 000,00          85 504,00 
Regionální a místní správa          40 062,00
Příjmy celkem  6 421 330,00    7 597 082,74 
     
Výdaje  Plán  Skutečnost
Silnice celkem  300 000,00          0
Dopravní obslužnost  637 000,00     549 130,56 
Kanalizace celkem  260 000,00     311 794,55 
Mateřské školy celkem  55 000,00      45 000,00
Knihovnictví celkem  34 000,00      35 130,00
Kultura celkem  200 000,00     170 419,00 
Kulturní památky celkem  100 000,00     117 267,00 
Rozhlas celkem  3 600,00       76 193,00 
Dary obyvatelstvu          6  000,00
Tělovýchova celkem  80 000,00        79 655,00 
Využití volného času dětí  21 000,00        16 098,00 
Bytové hospodářství celkem  396 800,00     117 125,70
Nebytové hospodářství celkem  82 100,00          2 083,38 
Veřejné osvětlení celkem  125 000,00        94 409,85 
Pohřebnictví celkem  110 000,00        50 723,00 
Územní plánování celkem  250 000,00        45 250,00 
Kom. služby a územ. rozvoj celkem  1 512 000,00      125 364,01 
Nebezpečné odpady celkem  1 2000,00        18 587,90 
Komunální odpady celkem  380 000,00      356 121,00 
Ostatní odpady celkem  190 000,00      177 207,00 
Veřejné prostranství celkem  975 000,00       630 551,50 
Sociální péče         20 000,00
Krizové situace celkem  10 000,00            0 
Bezpečnost a pořádek v obci celkem  153 000,00       45 466,00 
Zastupitelstvo celkem  444 000,00      496 530,00 
Zastupitelské orgány         29 956,00
Místní správa celkem  1 451 300,00  1 867 795,58 
Ostatní finanční operace      593 960,40
Výdaje celkem  7 781 800,00  6 077 818,43 
     
Financování    
Úspory z minulých let  2 179 470,00   - 571 478,31 
Uhrazené splátky půjčených prostředků (úvěry)  -819 000,00   - 947 786,00 
Financování celkem  1 360 470,00                  - 1 519 264,31

 

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 byl schválen ZO dne 19.12.2012

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy                4,939.000,-                 6,099.813,16
Odvádění a čištění odpad.vod                       7.300,-                        3.615,-
Tělovýchova                          5.100,-
Bytové hospodářství                  320.100,-                    283.782,-
Nebytové hospodářství                    54.000,-                      32.450,-
Pohřebnictví                      2.000,-                      20.031,-
Územní plánování                      176.943,-
Komunální služby a územní rozvoj                        56.711,-
Sběr a svoz ost. odpadů ( EKO-KOM)                    70.000,-                      86.924,-
Místní správa                        35.316,-
Příjmy z finančních operací                            0,-

                       8.180,37

Celkem                5,392.400,-                  7,271.679,53

 

Výdaje Plán Skutečnost
Pozemní komunikace                200.000,-                    102.358,40
Silniční doprava                  80.000,-                      72.170,48
Kanalizace a ČOV                400.000,-                    424.985,03
Základní školy                350.000,-                               0,-
Mateřské školy                  55.000,-                      45.000,-
Knihovna                  34.000,-                      34.024,-
Kultura                  77.000,-                      61.073,-
Obnova kulturních památek                210.000,-                    184.665,90
Sdělovací prostředky - obecní rozhlas                    3.600,-                    150.540,-
Tělovýchova                  10.000,-                      32.265,-
Zájmová činnost                  26.000,-                        1.210,-
Bytové hospodářství                373.800,-                    415.151,-
Nebytové hospodářství                  47.100,-                      10.570,40
Veřejné osvětlení                145.000,-                    150.977,-
Pohřebnictví                  55.000,-                      94.992,50
Územní plánování                200.000,-                        3.000,-
Komunál. sl. a územ. rozvoj                130.000,-                        3.880,89
Nakládání s odpady                542.000,-                    499.917,05
Veřejné prostranství                585.000,-                    466.982,95
Transfery obecně prospěšným spol                        10.000,-
Krizové rezervy                  10.000,-                               0,-
Bezpečnost                103.000,-                        3.500,-
Zastupitelstvo                444.000,-                    421.944,-
Volby do Parlamentu ČR                        13.085,-
Volba prezidenta republiky                        13.201,-
Místní správa             1,311.900,-                 1,340.908,14
Finančí vypořádání transferů z minulých let                           0,-                           529,-
Ostatní finanční operace                      100.320,-
Celkem             5,392.400,-                5,021.735,94
Financování

splátky úvěrů

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Financování celkem :

 

             - 819.000,-

              819.000,-

 

                        0,-

 

               1,049.844,-

               1,200.099,59

 

        -     2,249.943,59

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012 schválen OZ dne 14.12.2011

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy           4,624.400,- 4,624.734,04
Bytové hospodářství              343.700,-  855.058,-
Nebytové hospodářství                54.000,-    54.700,-
Komunální sl. a územ.rozvoj                  6.000,-    76.265,-
Sběr a svoz ost. odpadů ( EKO-KOM)                70.000,-       76.002,50
Příjmy z finančních operací               10.000,-     12.268,68
Pohřebnictví                 2.000,-         600,-
Stočné               64.000,-   56.608,-

 

Celkem

 

          5,174.100,-

 

                   5,756.236,22

 

Výdaje Plán Skutečnost
Pozemní komunikace            240.000,-                                  0,-
Silniční doprava              90.000,-                       126.702,30
Prodloužení vodovodu            250.000,-                         60.720,-
Kanalizace a ČOV            430.000,-                      388.587,07
Základní školy            350.000,-                      341.035,-
Mateřské školy              55.000,-                        44.188,-
Knihovna              34.000,-                        30.836,-
Kultura              77.000,-                        49.908,-
Obnova kulturních památek                       0,-                      195.500,-
Sdělovací prostředky                3.600,-                             540,-
Tělovýchova                3.000,-                          4.543,-
Zájmová činnost              26.000,-                         19.306,-
Bytové hospodářství           403.800,-                         73.473,-
Nebytové hospodářství             50.000,-                         35.670,-
Veřejné osvětlení           220.000,-                       409.884,-
Pohřebnictví             45.000,-                           9.586,-
Komunál. sl. a územ. rozvoj             74.000,-                           3.117,60
Nakládání s odpady           492.000,-                       476.850,30
Veřejné prostranství           541.000,-                       291.248,40
Bezpečnost                1.200,-                           3.000,-
Zastupitelstvo           448.000,-                      431.933,-
Místní správa        1,340.500,-                   1,039.356,52

 

Celkem :

 

        5,174.100,-

 

                  4,083.044,69

 Financování

splátky úvěrů

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Financování celkem :

 

         - 819.000,-

           819.000,-

 

                      0,-

 

                  - 1,085.436,-

                     587.755,53

 

                    -  266.436,-

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2011 schválen OZ dne 22.12.2010

příjmy                                                 plán                                               skutečnost                                  
Daňové příjmy        5,074.800,-            4,426.559,92
Bytové hospodářství           190.000,-                362.585,-
Nebytové hospodářství             54.000,-                  33.800,-
Komunální služby a územ. rozvoj               8.000,-                  19.154,-
Sběr a svoz ost. odpadů (EKO-KOM )          100.000,-                    75.710,-
Příjmy z finančních operací            14.000,-                       9.188,29
Stočné                 365.877,-
Finanční dary                   10.000,-
Místní správa                     1.542,-
Kultura                     7.580,-
Ostatní činnosti                     5.077,-

 

Celkem

           

       5,440.800,-

 

        5,317.073,21

 

 

výdaje                                                 plán                                                skutečnost                                 
Silniční doprava          100.000,-          63.901,33
Pitná voda - prodl. vodovodu          250.000,-                     0,-
Odvádění a čištění odpad. vod       1,293.200,-     1,075.562,70
Základní školy          350.000,-        338.043,-
Mateřské školy            30.000,-          50.992,-
Kultura            89.500,-       150.696,-
Rozhlas              3.600,-            2.888,-
Tělovýchova - hřiště            60.000,-            2.613,-
Zájmová činnost           24.000,-          11.282,-
Rozvoj bydlení        377.500,-        119.243,40
Komunální služby a územ. rozvoj        222.000,-        142.160,50
Nakládání s odpady        490.000,-         435.911,20
Veřejné prostranství        313.700,-         354.329,20
Bezpečnost a veřejný pořádek            4.000,-              2.400,-
Zastupitelstvo       832.000,-         559.107,-
Místní správa    1,072.600,-      1,257.546,59
Sčítání lidu                1.459,-
Pozemní komunikace           154.150,-

 

Celkem

 

   5,512.100,-      4,722.284,92
financování    

půjčené prostředky na kanalizaci

změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech

 - 745.000,-

   816.300,-

 

 -        763.041,-

-         188.747,29

Rozpočet roku 2010

Rozpočet na rok 2010 schválen OZ dne 14.12.2009

příjmy plán skutečnost
Daňové příjmy              5,430.300,-                 4,010.214,27

Příspěvky od občanů nakanalizaci

                100.000,-                       11.000,-
Kultura                   20.000,-                          8.659,-
Bytové hospodářství                150.000,-                     181.931,-
Nebytové hospodářství                  60.000,-                       32.400,-
Pohřebnictví                    5.000,-                         2.000,-
Výstavba a údržba inženýr. sítí                  15.000,-                                 0,-
Komunální sl. a územ. rozvoj                769.200,-                    629.270,35
Sběr a svoz ost. odpadů                100.000,-                      84.850,50
Příjmy z finančních operací                  19.000,-                      11.846,37
Ostatní nedaňové příjmy                       500,-                            200,-
Celkem            6,669.000,-                  4,972.371,49
výdaje plán skutečnost
Pozemní komunikace                 500.000,-                246.000,-
Veřejná silniční doprava                100.000,-                  63.887.33
ČOV a kanalizace                946.100,-            1,266.379,02
Základní školy                350.000,-               282.749,-
Mateřské školy                  50.000,-                 14.194,-
Knihovnictví                    8.500,-                   7.680,-
Kultura                  85.000,-                73.050,-
Rozhlas - poplatek                   3.600,-                  2.888,-
Tělovýchova - sportovci                 10.000,-                  7.309,-
Volný čas dětí a mládeže                 24.000,-                12.014,-
Zájmové činnosti                   1.000,-                          0,-
Bytové hospodářství               465.000,-               70.170,-
Nebytové hospodářství              190.000,-             155.084,60
Veřejné osvětlení              150.000,-             106.131,-
Pohřebnictví                12.000,-               48.709,65
Komunál. sl. a územ. rozvoj              102.000,-                     400,-
Svoz nebezpečných odpadů                10.000,-                 4.528,10
Sběr a svoz komunál. odpadů              380.000,-            340.382,35
Sběr a svoz ostatních odpadů                80.000,-              69.083,-
Veřejné prostranství              457.300,-           206.692,50
Bezpečnost a veřejný pořádek                  3.000,-               3.700,-

Zastupitelstvo

volby

             650.000,-

               25.669,-

         672.094,-

          25.669,-

Místní správa          1,346.500,-        839.560,03
Celkem          5,924.000,-     4,518.354,58
financování plán skutečnost

Úhrada přijatých půjčených prostředků

             745.000,-        745.000,-
Celkem                                                      745.000,-        745.000,-

Rozpočet roku 2009

Rozpočet na rok 2009 schválen OZ dne 15.12.2008

příjmy plán skutečnost
Daňové příjmy                 5,319.700,-               3,858.377,-

Příspěvky od občanů na kanalizaci

                   200.000,-

                 207.000,-
Kultura                      20.000,-                    14.524,-
Bytové hospodářství                    150.000,-                 127.189,-
Nebytové hospodářství                      60.000,-                   45.731,-
Pohřebnictví                      10.000,-                     1.420,-
Výstavba a údržba inženýr. sítí                      15.000,-                     5.000,-
Komunál.sl. a územ. rozvoj                 1,012.300,-                218.305,-
Sběr a svoz ost. odpadů                    100.000,-                   87.803,50
Příjmy z finančních operací                      25.500,-                  14.161,13
Ostatní nedaňové příjmy                        2.000,-                          70,-
Celkem                6,914.500,-             4,579.580,63
výdaje plán  
Pozemní komunikace                        5.000,-                128.924,60
Výdaje na dopravní obslužnost                   100.000,-                   63.815,-
ČOV                4,917.100,-            11,882.787,78
Základní školy                   350.000,-                  291.778,-
Mateřské školy                     60.000,-                    28.316,-
Knihovnictví                       8.500,-                      7.080,-
Kultura                  100.000,-                   61.496,-
Rozhlas                      3.600,-                     3.431,-
Tělovýchova                      2.000,-                    5.839,-
Volný čas dětí a mládeže                    24.000,-                  20.044,-
Zájmová činnost                      1.300,-                            0,-
Bytové hospodářství                 962.000,-                 22.715,96
Nebytové hospodářství                 371.000,-              132.424,42
Veřejné osvětlení                 175.000,-                75.047,-
Pohřebnictví                     8.000,-                   7.902,50
Konunál. sl. a územ. rozvoj             1,202.000,-                      732,-
Svoz nebezpečných odpadů                     8.000,-

                 9.937,09

Sběr a odvoz komunál. odpadů                330.000,-             341.702,12
Sběr a svoz ostatních odpadů                  80.000,-               59.031,-
Veřejné prostranství                277.300,-             190.949,90
Bezpečnost a veřejný pořádek                    3.500,-                 1.300,-
Zastupitelstvo                655.000,-             599.863,-
Místní správa             1,667.200,-         1,050.632,57
Celkem           11,310.500,-        14,978.668,94
financování plán  
Půjčené prostředky na kanalizaci             4,396.000,-           4,392.372,-
Celkem             4,396.000,-           4,392.372,-

Rozpočet roku 2008

Rozpočet na rok 2008 schválen OZ dne 17.12.2007.

příjmy plán skutečnost
Daňové příjmy            6,685.500,00 Kč            4,371.511,01 Kč
Příspěvky od občanů na kanalizaci            1,500.000,00 Kč               206.500,00 Kč
Kultura                   50.000,00 Kč                 10.155,00 Kč
Bytové hospodářství                 150.000,00 Kč               131.021,00 Kč
Nebytové hospodářství                 100.000,00 Kč                 60.992,00 Kč
Pohřebnictví                    20.000,00 Kč                   2.840,00 Kč
Výstavba inženýrských sítí                    25.000,00 Kč                           0,00 Kč
Komunální služby a územ. rozvoj               1,512.300,00 Kč              167.547,00 Kč
Sběr a svoz ost. odpadů                  140.000,00 Kč                 69.538,00 Kč
Činnost místní správy               1,193.400,00 Kč                       168,00 Kč
Ostatní               1,523.000,00 Kč               120.606,61 Kč
Celkem             12,899.200,00 Kč         17,690.106,91 Kč

 

výdaje plán skutečnost
Vodovod                     20.000,00 Kč              232.050,00 Kč
Dopravní obslužnost                   150.000,00 Kč                58.807.90 Kč
Kanalizace a ČOV                8,470.000,00 Kč       17,918.276,04  Kč
Základní školy                    350.000,00 Kč             264.736,00 Kč
Mateřské školy                      60.000,00 Kč               52.302,00 Kč
Knihovna                        9.100,00 Kč                 7.080,00 Kč
Kultura                    131.000,00 Kč              59.116,50 Kč
Rozhlas - poplatek                            500,00 Kč                3.025,00 Kč
Tělovýchova                         2.500,00 Kč                         0,00 Kč
Volný čas dětí a mládeže                       26.000,00 Kč               20.498.04 Kč
Bytové hospodářství                     334.000,00 Kč               58.346,04 Kč
Nebytové hospodářství                        71.000,00 Kč               71.309,04 Kč
Veřejné osvětlení                      168.000,00 Kč             166.518.60 Kč
Pohřebnictví                           5.000,00 Kč                  6.894.90 Kč
Územní plánování                      150.000,00 Kč                40.200.59 Kč
Komunální sl. a územní rozvoj                      501.000,00 Kč                      939,00 Kč
Svoz nebezpečných odpadů                        15.000,00 Kč                  3.694,20 Kč
Sběr a svoz komunál. odpadů                      350.000,00 Kč              293.476,60 Kč
Sběr a odvoz ost. odpadů                        80.000,00 Kč                71.344,50 Kč
Vzhled obce a veř. zeleň                      271.000,00 Kč              224.889,70 Kč
Zastupitelstvo                      520.000,00 Kč              558.744,00 Kč
Místní správa                   1,215,100,00 Kč              812.969.82 Kč
Celkem                 12,899,200,00 Kč          20,900.850.39 Kč

 

financování plán skutečnost
dlouh. přijaté půjčené prostř.                  2,057.000,00 Kč           2,057.000,00 Kč
Celkem                  2,057.000,00 Kč           2,057.000,00 Kč

Rozpočet roku 2007

Rozpočet na rok 2007 schválen na OZ dne 18.12.2006

příjmy plán skutečnost
Daňové příjmy                 4,410.250,- Kč             6,952.100,15 Kč
Dotace na kanalizaci a ČOV               11,065.000,- Kč           11,065.000,00 Kč
Příspěvky od občanů na kanalizaci

                   850.000,- Kč

               896.000,00  Kč
Kultura - poskytování služeb                      15.000,- Kč                  20.404,00  Kč
Bytové hospodářství                    156.000,- Kč                219.137,00  Kč
Nebytové hospodářství                    100.000,- Kč                  46.583,00  Kč
Pohřebnictví                      20.000,- Kč                     3.240,00 Kč
Komunální služby                    522.300,- Kč                  62.817,68  Kč
Odpad                         140.000,- Kč                  66.207,00  Kč
Činnost místní správy                      40.000,- Kč             1,641.832,00 Kč
Ostatní                     165.000,- Kč             1,042.323,51 Kč
Celkem               17.483.550,- Kč           22,015.644,34 Kč
výdaje plán skutečnost
Pozemní komunikace                       30.000,- Kč                                0,- Kč
Dopravní obslužnost                     220.000,- Kč                      57.773,- Kč
Stavba kanalizace               13,981.500,- Kč              20,867.347,- Kč
Základní školy                     290.000,- Kč                    400.151,- Kč
Mateřské školy                       24.210,- Kč                      53.790,- Kč
Knihovnictví                         9.000,- Kč                        7.080,- Kč
Kultura                       87.000,- Kč                      88.686,- Kč
Využití volného času dětí a ml.                       20.900,- Kč                      16.330,50 Kč
Bytové hospodářství                     160.000,- Kč                    248.664,82 Kč
Veřejné osvětlení                       85.400,- Kč                    185.088,40 Kč
Pohřebnictví                         5.000,- Kč                         1.739,80 Kč
Územní plánování                     100.000,- Kč                    186.683,50 Kč
Komunální služby                     100.500,- Kč                      46.777,- Kč
Svoz nebezpečných odpadů                       15.000,- Kč                        8.231,30 Kč
Svoz komunálních odpadů                     350.000,- Kč                    303.948,40 Kč
Svoz ostatních odpadů                       60.000,- Kč                      65.585,20 Kč
Veřejné prostranství                    284.000,- Kč                    223.947,30 Kč
Místní správa                 1,661.040,- Kč                 1,282.188,66 Kč
Celkem              17,483.550,- Kč               24,044.011,88 Kč

 

 

 

Vyhledat v textu

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

dílnička září.jpg 

 cedule burza.png

Diskusní fórum

příspěvků: 218

Návštěvnost stránek

167097