Vykres_01_ZakladniCleneni[1].pdf

 

Územní plán

Vydání ÚP

Odůvodnění

Textová část

ÚP Třebichovice

Grafická část

Výkres č. 1 Základní členění

Výkres č. 2 Hlavní výkres

Výkres č. 3 Technické vybavení

Výkres č. 4 VPS (veřejně prospěšné stavby)

Výkres č. 5 Koordinační výkres

Výkres č. 6 ZPF (zábory půdního fondu)

 

Změna č. 1 ÚP

OOP změny č.1 ÚP.pdf

A - Výroková část.pdf

B - Hlavní výkres.pdf

B - Veřejně prospěšné stavby a opatření.pdf

B - Výkres základního členění území.pdf

C - Odůvodnění - projektant - text.pdf

C -Odůvodnění - pořizovatel - text.pdf

D - Koordinační výkres.pdf

 

Změna č. 2 ÚP

Údaje o vydaných změnách č. 2 Územního plánu Třebichovice

Trebich_Zmeny2_oduv.pdf [0,56 MB]

Trebich_Zmeny2_text.pdf [0,34 MB]

Z2_Vykres_01_Zakladni_cleneni[2].pdf [0,90 MB]

Z2_Vykres_02_Hlavni[2].pdf [0,94 MB]

Z2_Vykres_03_Infrastruktura[1].pdf [0,89 MB]

Z2_Vykres_04_VPS[2].pdf [0,94 MB]

Z2_Vykres_05_Koordinacni_vykres_web[1].pdf [4,21 MB]

Z2_Vykres_06_Zabor_pudniho_fondu[1].pdf [1,07 MB]

  

Změna č. 3 ÚP


OOP změny č. 3 ÚP

Výroková část

Odůvodnění projektant

Odůvodnění pořizovatel

Hlavní výkres

Výkres předpokládaných záborů

Výkres základního členění

Koordinační výkres

 

Změna č. 4 ÚP

Textová část Změn č. 4

Odůvodnění Změn č. 4

Srovnávací text Změn č. 4

Výkres č. 1 - Základní členění

Výkres č. 2 - Hlavní výkres

Výkres č. 3 - Koordinační výkres

Výkres č. 5 - Předpokládané zábory půdního fondu

 

Pozn.: Výkres č. 4 je prostým výřezem Koordinačního výkresu v měřítku 1 : 2 000, obsahuje tedy pouze data, která jsou obsažena v Koordinačním výkrese (výkres č. 3). Vzhledem k tomu, že je výkres totožný s výkresem č. 3 a s ohledem na jeho velikost není soubor dálkově přístupný. V případě zájmu o nahlédnutí do výkresu se obraťte na Obecní úřad Třebichovice. Výkres Vám zašleme v elektronické podobě jednotlivě.

 

 

USNESENÍ č. 6/3VZ/2016 ze dne 25. 4. 2016

ZO Třebichovice vzalo na vědomí předkládací zprávu k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Třebichovice.

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti návrh zprávy o uplatňování územního plánu Třebichovice, jehož součástí je zadání změn č. 4 územního plánu Třebichovice. 

Odůvodnění: Zastupitelstvo obce konstatovalo, že předložená Zpráva o uplatňování územního plánu Třebichovice obsahuje všechny náležitosti podle požadavků § 55 zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, byla řádně projednána a její obsah je v souladu se známými skutečnostmi. Obsažené zadání změn č. 4 územního plánu Třebichovice pak obsahuje v dohodnutém rozsahu požadované záměry.

 

USNESENÍ č. 12/1VZ/2016 ze dne 25. 1. 2016:

  • ZO Třebichovice rozhodlo v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (Stavební zákon), v samostatné působnosti o pořízení změn č. 4 územního plánu Třebichovice a o následném pořízení územního plánu obsahujícího právní stav po vydání jeho změny (Právní stav).
  • ZO Třebichovice určilo v souladu s § 6 odst. (6) písm. b), v souladu s § 47 odst. (1) a (4), § 51 odst. (1) a (3) a § 53 odst. (1) Stavebního zákona starostku obce Markétu Jehličkovou určeným zastupitelem.
  • ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na pořízení změn č. 4 územního plánu Třebichovice a Právního stavu na základě § 6 odst. 2 Stavebního zákona s Ondřejem Kalivodou, který splňuje kvalifikační požadavky stanovené § 24 Stavebního zákona.
  • ZO Třebichovice ukládá starostovi obce uzavřít příkazní smlouvu na pořízení změn č. 4 územního plánu Třebichovice a Právního stavu s Ondřejem Kalivodou.
  • ZO Třebichovice ukládá určenému zastupiteli, aby spolupracoval s pořizovatelem v průběhu pořizování změn č. 4 územního plánu Třebichovice a Právního stavu.
  • ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 1SoD/2014 na zpracování změn č. 4 územního plánu Třebichovice a Právního stavu na základě zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) s Ondřejem Kalivodou, který splňuje kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
  • ZO Třebichovice ukládá starostce obce uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1SoD/2014 na zpracování změn č. 4 územního plánu Třebichovice a Právního stavu s autorizovaným architektem pro obor územní plánování Ondřejem Kalivodou.